Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt de sociale veiligheid in de werkomgeving te bevorderen.

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om vertrouwelijke zaken bespreekbaar te maken om zaken van ongewenst gedrag op en rondom de werkvloer. Zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Ook integriteitsschending valt onder ongewenst gedrag.

U als melder wilt dat er iets aan de situatie gedaan wordt binnen uw bedrijf, maar kan het niet zelf oplossen. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij het aanpakken van uw problemen binnen uw bedrijf. Uw verhaal wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt mensen in de werkomgeving om iets te kunnen doen tegen ongewenste gedrag, door middel van klachtafhandeling, voorlichting en beleidsadvisering.

  1. Klachtafhandeling:

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal als melder. De vertrouwenspersoon biedt hulp en advies en bespreekt hoe uzelf een actieve rol kan spelen in de oplossing.

De vertrouwenspersoon gaat samen met u na of de situatie kan worden opgelost door met de andere betrokkenen te praten. Zo niet, worden andere oplossingen onderzocht. Zoals bijvoorbeeld het opstarten van een klachtenprocedure of u door te verwijzen naar hulpverlenende instanties. Als u als melder een klachtenprocedure wilt opstarten, kan de vertrouwenspersoon u daarin bijstaan. Ook kan het zijn dat u al geholpen bent wanneer u een keer uw verhaal hebt kunnen doen. Voor de melder is het belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon niets doet zonder uw toestemming.

  1. Voorlichting:

De vertrouwenspersoon kan de medewerkers voorlichting en informatie geven op het gebied van ongewenst gedrag.

  1. Beleidsadvisering:

De vertrouwenspersoon kan het management gevraagd en ongevraagd hierover adviseren.


Wanneer is er sprake van ongewenst gedrag?

In de praktijk bepaalt u als medewerker of een bepaalde situatie als kwetsend, beledigend, pijnlijk of ongewenst wordt ervaren. Wat de één ervaart als intimidatie, kan door de ander afgedaan worden als een geintje. Belangrijk is dat medewerkers zich sociaal veilig voelen en geen psychosociale arbeidsbelasting ervaren.

Wanneer is in juridische zin sprake van ongewenst gedrag?

Speciale instanties zoals antidiscriminatiebureaus, college voor de rechten van de mens, adviespunt klokkenluiders, zullen in staat zijn om exact te bepalen of juridisch sprake is van strafbaar gedrag.

Is het verplicht om een vertrouwenspersoon in een organisatie aan te stellen?

De vertrouwenspersoon vormt een onmisbaar onderdeel van goed werkgeverschap.

Een organisatie is op grond van de ARBO-wet verplicht om beleid te voeren gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en werkdruk. Organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Zo beschouwt de Inspectie SZW het als een onmisbaar element in het wettelijk verplichte arbobeleid.

De wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met 50 of meer medewerkers een meldregeling in te stellen die medewerkers toegang geeft tot een vertrouwelijke adviseur. Het Huis voor Klokkenluiders ziet de vertrouwenspersoon als een belangrijke functionaris om deze rol te vervullen en beschouwt hem als een onmisbare integriteitsvoorziening die de werkgever moet treffen. Hoewel het dus wettelijk op dit moment geen formele verplichting is, is het een onmisbare functionaris. In diverse sectoren zijn werkgevers overigens wel al verplicht tot een vertrouwenspersoon, vanwege sectorale codes, afspraken, branche- en bedrijfs-cao’s.

Zijn er grenzen aan de vertrouwelijkheid?

In alle gevallen moet de vertrouwenspersoon zorgvuldig omgaan met de informatie die hij krijgt en ervoor zorgen dat hij de vertrouwelijkheid zo veel mogelijk kan honoreren.

In de volgende gevallen kan of mag de vertrouwenspersoon vertrouwelijkheid niet handhaven:

  • Bij aangifte- en/of doormeldplicht van bepaalde misdrijven.
  • Bij zwaarwegend organisatie- of maatschappelijk belang.