De recruitmentspecialist op het gebied
van kunststofverwerking

De recruitmentspecialist op het gebied
van kunststofverwerking

Executive search in de kunststofverwerkende industrie

Executive search in de kunststofverwerkende industrie

Van sales tot maintenance manager

Van sales tot maintenance manager

Operator, proces engineer, gereedschapmaker, monteur, matrijzensteller, vakantiekrachten, tijdelijke uitbreiding nodig?

Operator, proces engineer, gereedschapmaker, monteur, matrijzensteller, vakantiekrachten, tijdelijke uitbreiding nodig?

Wij hebben een uitgebreid netwerk van kandidaten

Wij hebben een uitgebreid netwerk van kandidaten

Spuitgieters zoeken via TodayHR een nieuwe uitdaging

Spuitgieters zoeken via TodayHR een nieuwe uitdaging

Algemene voorwaarden

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door TodayHR en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen TodayHR en haar opdrachtgevers.

TodayHR is een handelsnaam van TodayHR B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 17200434 en is een handelsnaam van TodayHR Payroll B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 17219632.
Indien en voor zover TodayHR één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen TodayHR en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst van deze inleiding is op alle activiteiten van toepassing.

Overeenkomsten tot het projectmatig of op interimbasis inzetten van personeel: Algemene Projectvoorwaarden TodayHR Overeenkomsten tot werving & selectie en overeenkomsten tot executive search: Algemene Werving & Selectievoorwaarden TodayHR Overeenkomsten tot het geven van trainingen en het verstrekken van organisatie-, loopbaan-, psychologisch en ander advies: Algemene Adviesvoorwaarden TodayHR onder ‘opdrachtgever’ wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen. TodayHR is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van TodayHR onvoldoende is gebleken. Opdrachten worden naar de stand van dat moment afgerekend. De Algemene Voorwaarden, in het bijzonder bepalingen betreffende de kosten van overname van door TodayHR ingezet of voorgesteld personeel, blijven onverkort van toepassing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

ALGEMENE PROJECTVOORWAARDEN TODAYHR

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke TodayHR aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van de opdrachtovereenkomst.
Artikel 1.2 Op alle opdrachten, welke TodayHR aanvaardt, zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtovereenkomst van toepassing.
Artikel 1.3 De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de opdrachtovereenkomst, met deze Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze Algemene Voorwaarden c.q. het bepaalde in de opdrachtovereenkomst in strijd zijn, zijn op de aan TodayHR verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door TodayHR zijn aanvaard. De toepasselijkheidsverklaring door opdrachtgever van eigen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.
Artikel 1.4 Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Aanbieding en opdracht

Artikel 2.1 Een door TodayHR uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en TodayHR kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor TodayHR met zich meebrengt.
Artikel 2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder TodayHR een opdrachtovereenkomst kan aanvaarden alsook de Algemene Voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede uren.
Artikel 2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door TodayHR gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de opdrachtovereenkomst eerst tot stand op de datum van aanvaarding door TodayHR van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door TodayHR mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door TodayHR gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop TodayHR aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen.

Artikel 3 Inzet en onttrekking van personeel

Artikel 3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van TodayHR verboden de werknemers en exwerknemers van TodayHR die in het kader van een opdrachtovereenkomst werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de opdrachtovereenkomst alsmede 6 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.
Artikel 3.2 Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan TodayHR een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 25.000,- per overtreding en van € 250,- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van TodayHR om volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 3.3 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door TodayHR op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Op het moment dat opdrachtgever met de door TodayHR aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan TodayHR dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 30.000,- exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van TodayHR om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie door TodayHR.

Artikel 4 Urenregistratie en betaling

Artikel 4.1 TodayHR draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens TodayHR wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingevalTodayHR binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame ligt bij de opdrachtgever.
Artikel 4.2 Betaling door opdrachtgever aan TodayHR zal op basis van een door TodayHR aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden: de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van door TodayHR ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij TodayHR te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Artikel 4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij TodayHR reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van TodayHR, waarna TodayHR gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan TodayHR genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.
Artikel 4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1% van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door TodayHR noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan TodayHR te vergoeden, met een minimum van € 125,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.
Artikel 4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van TodayHR in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.
Artikel 4.8 TodayHR behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van TodayHR; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens TodayHR niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.
Artikel 4.9 TodayHR behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Aanwijzingen en verlof

Artikel 5.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, welke in beginsel onder de verantwoording van TodayHR vallen, aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van TodayHR omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.
Artikel 5.2 De werknemers van TodayHR zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen. Opdrachtgever geeft tijdig (minimaal twee maanden van te voren) de verplichte vakantiedagen door.
Artikel 5.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij TodayHR daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Artikel 6.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van TodayHR verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met TodayHR de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6.2 Van aansprakelijkheid van TodayHR is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien TodayHR nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige.TodayHR is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien TodayHR, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van TodayHR vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.
Artikel 6.3 De aansprakelijkheid van TodayHR voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane opdrachtovereenkomst. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane opdrachtovereenkomst, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, TodayHR is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal TodayHR ter zake vrijwaren.
Artikel 6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van TodayHR voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onderleiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk.Opdrachtgever vrijwaart TodayHR voor aanspraken van derden ter zake.
Artikel 6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van TodayHR werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan TodayHR. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal TodayHR ter zake vrijwaren.
Artikel 6.6 TodayHR heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van TodayHR, al dan niet tijdelijk aan werknemers van TodayHR ter beschikking stellen, aanvaardt TodayHR hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal TodayHR terzake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 7 Overmacht

Artikel 7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door TodayHR laten verrichten.Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van TodayHR onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door TodayHR van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van TodayHR ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden,werkweigering of ontslagname.
Artikel 7.3 Indien TodayHR door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal TodayHR zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. TodayHR is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van TodayHR.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Artikel 8.1 In geval van overmacht aan de zijde van TodayHR kan TodayHR haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
Artikel 8.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van TodayHR om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan TodayHR nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van TodayHR om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillen

Artikel 10.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op de navolgende wijze worden beslecht. Bij een eventueel geschil stelt de ene partij de
andere partij bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst onder verwijzing naar het onderhavige artikel in kennis van haar standpunt. Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen, wordt er een bindende beslissing door drie advocaten genomen. Van deze drie advocaten wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft bereikt. De derde advocaat wordt door deze beide advocaten aangewezen binnen tien dagen nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde advocaat is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de advocaten. De advocaten brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat hun benoeming vaststaat.
Artikel 10.2 De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen om elkaar in rechte te betrekken. Alsdan is de rechter te Den Bosch bevoegd.

Artikel 11 Slotbepaling

Artikel 11.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
Artikel 11.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) TodayHR van eerdere datum.

ALGEMENE WERVING & SELECTIEVOORWAARDEN TODAYHR

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1.1 Deze Algemene Werving & Selectievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TodayHR, op alle (zoek)opdrachten van opdrachtgever en op de verdere totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (en vervolgopdrachten) tussen TodayHR en opdrachtgever met betrekking tot het adviseren en assisteren bij het werven en selecteren van personeel en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van TodayHR en (de eventuele rechtsopvolgers van) opdrachtgever. De overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn betreffen slechts het werven en selecteren van personeel die rechtstreeks in dienst zullen treden bij opdrachtgever zonder vooraf nog in loondienst van TodayHR bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, verder te noemen “W&S”. Voor alle overige gevallen, en voor zover opdrachtgever niet middels schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat er sprake is van W&S, gelden de “algemene projectvoorwaarden TodayHR “.
Artikel 1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien zij door TodayHR schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
Artikel 1.3 De opdracht tot werving en selectie van personeel wordt door TodayHR middels een schriftelijke opdrachtbevestiging aanvaard, waarbij het recht op betaling van het honorarium afhankelijk wordt gesteld van het resultaat van de W&S-activiteit.

Artikel 2 Informatieverstrekking en geheimhouding

Artikel 2.1 De opdrachtgever en TodayHR zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de door TodayHR te vervullen opdracht.
Artikel 2.2 De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. TodayHR zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De door TodayHR opgegeven tijd, welke benodigd is om een opdracht uit te voeren, heeft slechts een indicatief karakter zodat daaraan door de opdrachtgever verder geen rechten kunnen worden ontleend.
Artikel 2.3 Partijen betrachten zowel tijdens als na de opdracht geheimhouding omtrent al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend is geworden.

Artikel 3 Adverteren, referenties en overige kosten

Artikel 3.1 Wervingsadvertenties onder vermelding van één of meerdere dag-, week- of vakbladen zullen eerst worden geplaatst in overleg met en na goedkeuring door de opdrachtgever.
Artikel 3.2 Psychologische en/of medische onderzoeken zullen eerst worden verricht in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever.
Artikel 3.3 Het inwinnen van informatie bij de huidige, danwel vorige werkgever van de kandidaten kan niet zonder toestemming van de kandidaten plaatsvinden. De opdrachtgever is eveneens aan deze bepaling gebonden.
Artikel 3.4 Indien een door TodayHR voorgedragen kandidaat aangesteld wordt in een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht tot werving en selectie was verstrekt, wordt het honorarium berekend als ware het een nieuwe, volledig uitgevoerde opdracht tot werving en selectie van personeel.
Artikel 3.5 Alle in het kader van de opdracht te maken kosten worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Hieronder vallen in ieder geval de productiekosten (mediaresearch, lay-out, zetwerk), plaatsingskosten van de wervingsadvertenties, kosten voor psychologisch en/of medisch onderzoek, reiskosten van de kandidaten en alle overige overeengekomen kosten.

Artikel 4 Honorarium en betalingsvoorwaarden

Artikel 4.1 Het honorarium bedraagt …% en wordt gerelateerd aan het bruto jaarinkomen dat de werknemer bij opdrachtgever zal ontvangen. Onder bruto jaarinkomen verstaat TodayHR alle vaste inkomensbestanddelen zoals bruto jaarsalaris, vakantiegeld, 13e maand, variabele winstdeling en andere bruto salarisbestanddelen.
Artikel 4.3 De ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de door TodayHR aangedragen kandidaat geldt als voltooiing van de opdracht tot werving en selectie van personeel.
Artikel 4.4 TodayHR hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 4.5 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente van 2% per maand over het factuurbedrag verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand berekend.
Artikel 4.6 Reclames omtrent facturen moeten binnen een week na factuurdatum schriftelijk worden ingediend en schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De betalingsverplichtingen zijn ook nimmer voor compensatie vatbaar.
Artikel 4.7 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 5.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. TodayHR sluit dan ook iedere aansprakelijkheid – in de meest ruime zin van het woord – uit voor de gevolgen van het handelen en/of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
Artikel 5.2 Eventuele aansprakelijkheid van TodayHR is per gebeurtenis hoe dan ook beperkt tot het tarief en/of kosten als bedoeld in artikel 4 die door de opdrachtgever zijn voldaan, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

Artikel 6 In dienst nemen kandidaat

Artikel 6.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door TodayHR aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen één jaar na het intrekken, vervallen,beëindigen of niet slagen van de opdracht tot werving en selectie.
Artikel 6.2 In geval van overtreding of niet nakoming van voorgaande bepaling is opdrachtgever TodayHR een werving & selectiefee van 30% van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen op fulltime basis verschuldigd,met een minimum van € 7.500,- exclusief BTW.
Artikel 6.3 Ingeval partijen ter zake de desbetreffende kandidaat nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent het bruto jaarsalaris, dan is opdrachtgever TodayHR dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling,een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 30.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van TodayHR volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Slotbepaling

Artikel 8.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
Artikel 8.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) TodayHR van eerdere datum.

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN TODAYHR

Artikel 1 Terminologie

Artikel 1.1 Onder een adviesopdracht wordt verstaan een opdracht, zoals in overleg met opdrachtgever gedefinieerd, tot verstrekking van organisatieadvies, loopbaanadvies, psychologisch advies of onderzoek, het geven van trainingen of andere vormen van advies.
Artikel 1.2 Als in deze Algemene Adviesvoorwaarden gesproken wordt over trainingen, worden hieronder mede verstaan cursussen, workshops, seminars, congressen en overige opleidingsvormen.
Artikel 1.3 Daar waar gesproken wordt van trainer, zijn dezelfde bepalingen van toepassing op docent, dagvoorzitter,examinator en overige soorten van cursusleiders.
Artikel 1.4 Deelnemer is degene die zich aanmeldt of aangemeld wordt voor een training of psychologisch onderzoek. De aanmelder van de deelnemer wordt zonder tegenbericht beschouwd als opdrachtgever, dus als degene die aansprakelijk is voor de hier beschreven Algemene Adviesvoorwaarden.

Artikel 2 Aanvaarding en bevestiging van een opdracht

Aanvaarding van een opdracht geschiedt schriftelijk aan de hand van een door TodayHR opgestelde offerte of opdrachtbevestiging. Dit gebeurt door middel van ondertekening door opdrachtgever van de offerte of de opdrachtbevestiging. Tenzij anders vermeld, hebben offertes een geldigheidsduur van 14 dagen, waarna deze komen te vervallen. Voor de opdrachtbevestiging geldt dat deze de overeenkomst juist en volledig geacht wordt weer te geven als de opdrachtgever daartegen niet binnen 8 dagen na verzending, of indien dat een kortere periode is, voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk en expliciet bezwaar heeft ingediend.

Artikel 3 Informatieverschaffing en medewerking

Opdrachtgever verstrekt TodayHR tijdig alle informatie, documenten en medewerking die nodig zijn om de uitvoering van de opdracht goed en volgens schema te laten verlopen. Dit geldt zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit omvat tevens het door TodayHR uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen en het herstel van fouten in het verrichte werk voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebrek aan adequate informatieverschaffing of medewerking zal TodayHR zich van de verplichtingen in deze overeenkomst ontslagen mogen achten, zulks ter beoordeling van TodayHR.

Artikel 4 Inspanningsverplichting

Voor alle adviesopdrachten geldt dat TodayHR gehouden is zich maximaal in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te annuleren om voor haar gegronde redenen (zoals onvoldoende deelnemers of kandidaten, ziekte van personeel of trainer, capaciteitsgebrek) zonder verplichting tot schadevergoeding aan deelnemer of opdrachtgever. In alle gevallen treden TodayHR en opdrachtgever met elkaar in overleg om een spoedige en geschikte oplossing te vinden.

Artikel 5 Tussentijdse wijziging en annulering adviesopdrachten

Opdrachtgever aanvaardt dat indien partijen overeenkomen dat een adviesopdracht tussentijds wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing of het afgesproken tijdschema en de overeengekomen prijs hierdoor kunnen worden beïnvloed. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een adviesopdracht kunnen de door TodayHR bestede voorbereidingsuren en de reeds gemaakte kosten voor onder andere zaalruimte, vrijmaking personele capaciteit,drukwerk en overige kostenposten aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Een en ander voorzover deze zaken niet meer elders commercieel inzetbaar zijn gebleken, zulks ter beoordeling van TodayHR.

Artikel 6 Auteursrecht en eigendom werkmateriaal adviesopdrachten

Al het werkmateriaal (onder andere tekeningen, schema’s, modellen, software, cursusmappen, readers, presentaties, sheets, samenvattingen, rapporten, vragenlijsten en testen) dat door TodayHR in het kader van een adviesopdracht wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Werkmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer casu quo opdrachtgever. Werkmateriaal is bij de prijs van een adviesopdracht inbegrepen en mag worden behouden. Het mag echter niet in enigerlei vorm, mondeling, schriftelijk of elektronisch,worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming oflicentie van TodayHR of enige andere partij aan wie de auteursrechten toebehoren. Zonder nadrukkelijke toestemming van TodayHR is het voorts niet toegestaan om op enigerlei wijze audio-/visuele opnamen te maken van een training of van een andere adviesopdracht.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

Buiten eventuele bijzondere, nader af te spreken opzeggingsmogelijkheden geldt dat beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds kunnen beëindigen, indien één der partijen in staat van faillissement is komen te verkeren of aan deze partij surséance van betaling is verleend.

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden

Artikel 8.1 Alle prijzen en tarieven door TodayHR verstrekt of genoemd, zijn, voorzover niet uitdrukkelijk anders vermeld,exclusief BTW.
Artikel 8.2 Bij overeenkomsten waarvan de uitvoering een periode van langer dan 6 maanden beslaat, behoudt TodayHR zich het recht voor om wijzigingen in de kostprijsfactoren (zoals tarieven, loonkosten, reiskosten, accommodatiekosten en materiaalkosten) geheel of gedeeltelijk door te berekenen.
Artikel 8.3 Voor wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen of -voorschriften, in het bijzonder de wijziging van regels en tarieven van sociale premies en belastingen, geldt dat TodayHR deze per direct geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan doorberekenen. TodayHR stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Artikel 8.4 Facturering vindt telkens plaats overeenkomstig de afspraken die tussen TodayHR en opdrachtgever voor de betreffende opdracht worden gemaakt. Bij gebrek aan andere afspraken worden opdrachten op basis van nacalculatie gefactureerd.
Artikel 8.5 Tenzij anders vermeld, geldt dat opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum dient te hebben betaald.Verrekening of opschorting is in geen geval toegestaan. Bij gebrek aan tijdige betaling kan TodayHR zonder sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% over de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) per maand in rekening brengen. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan TodayHR de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voorzover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Artikel 9.1 TodayHR verplicht zich om de overeengekomen opdracht uit te voeren naar professionele maatstaven van zorgvuldigheid en deskundigheid.
Artikel 9.2 TodayHR staat in voor betaling van het loon van het door haar ingezette personeel en voor een juiste afdracht van daarvoor verschuldigde premies en belastingen.
Artikel 9.3 Voor schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van nalatigheden of tekortkomingen van door TodayHR ingezet personeel, daaronder begrepen trainers, begaan bij of tijdens de uitvoering van die opdracht, is TodayHR, behoudens opzet, niet aansprakelijk.
Artikel 9.4 Evenmin is TodayHR aansprakelijk voor letsel of schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan deelnemers of hun eigendommen. Opdrachtgever vrijwaart hiertoe TodayHR voor dergelijke aanspraken van derden.
Artikel 9.5 Voor directe of indirecte schade als gevolg van fouten, onjuistheden of onvolledigheden van welke aard ook in door TodayHR verstrekte informatie en werkmateriaal is TodayHR niet aansprakelijk; evenmin kan opdrachtgever aan die fouten, onjuistheden of onvolledigheden rechten ontlenen.
Artikel 9.6 Bij werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht op locatie van de opdrachtgever of diens opdrachtgever worden uitgevoerd, geldt dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
Artikel 9.7 De op enig moment door TodayHR wegens aansprakelijkheid op grond van, of ondanks, dit artikel te vergoeden schade zal nimmer het door TodayHR terzake van de opdracht gefactureerde honorarium, of bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden het over de laatste 6 maanden ontvangen honorarium, overschrijden.

Artikel 10 Overname personeel

Zonder nadrukkelijke toestemming van TodayHR zal opdrachtgever tijdens de opdracht en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan geen personeel (in de ruimste zin des woords, inclusief stafpersoneel) van TodayHR in dienst nemen of op enigerlei wijze, direct of indirect, via derden, werkzaam laten zijn, of met dat personeel direct of indirect over indiensttreding of tewerkstelling in gesprek treden. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van € 30.000,-.

Artikel 11 Geheimhouding

Opdrachtgever en TodayHR zullen met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de specifieke informatie die zij over elkaars bedrijf verkrijgen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van inzicht betreffende de (wijze van) uitvoering van de opdracht, de voortgang van de opdracht, de kwaliteit van het werk of de uitleg van deze Algemene Adviesvoorwaarden zullen TodayHR en opdrachtgever direct en in goed overleg naar een oplossing zoeken.


Om onze website zo goed mogelijk te laten werken, maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacystatement voor meer informatie hoe jouw gegevens worden opgeslagen en beschermd.